CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE A PRODUSELOR

I. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie, numit în continuare Institutul Cantacuzino produce în condiţii de calitate o gamă largă de produse în diferite categorii: medicamente imunologice (vaccinuri, seruri, imunomodulatori), suplimente nutritive, reactivi de diagnostic in vitro, animale de laborator şi nutreţuri combinate pentru acestea.

Având în vedere diversitatea produselor Institutului Cantacuzino, distribuirea acestora se face diferenţiat, după cum urmează:
– Medicamentele imunologice (seruri, vaccinuri, imunomodulatori, reactivi de diagnostic in vivo) şi suplimente nutritive de uz uman, conform Legii 336/2002, se vor contracta numai cu distribuitori autorizaţi. Farmaciile de spital pot încheia în continuare contracte directe cu Institutul Cantacuzino pentru această categorie de produse.
– Reactivi biologici de diagnostic in vitro (antigene şi seruri pentru reacţii in vitro, reactivi de diagnostic imunochimic, enzime, medii pentru culturi celulare, medii pentru diagnostic bacteriologic şi suplimente pentru medii de cultură, reactivi adiţionali, animale de laborator, produse din sânge de animale şi nutreţuri combinate) se pot contracta de către beneficiari direct cu Institutul Cantacuzino.
II. Particularităţile fabricaţiei de medicamente imunologice (durata mare a ciclurilor de producţie şi control, termenele scurte de valabilitate, utilizarea de materii prime şi reactivi perisabili) şi condiţiile specifice de conservare şi transport impun din partea beneficiarilor o evaluare corectă a cererilor, pentru a evita renunţările sau suplimentările ulterioare încheierii contractelor. Nu se acceptă returnarea produselor eronat comandate.
III. Cu excepţia produselor pentru care exista indicaţii speciale de vaccinare (campanii) toate comenzile vor fi eşalonate trimestrial, pe parcursul întregului an.
Cererea de înscriere în plan cu programarea trimestrială a cantităţii de produse pentru care se solicita încheierea contractului, se va înainta Institutului Cantacuzino (Biroul Plan, Urmărire Producţie) citeţ şi fără corecturi, în termen de 10 zile de la data primirii ofertei.
Institutul Cantacuzino are prevăzut în planul de fabricaţie realizarea stocurilor de produse necesare şi pentru acele contracte ce vor fi realizate ca urmare a participării beneficiarilor nostri la programele de achiziţie prin sistemul electronic de achiziţii publice.
Solicitările ulterioare se vor accepta în limita disponibilităţilor, deoarece lansarea în fabricaţie se face exclusiv pe bază de comenzi înregistrate şi centralizate.
Eventualele renunţări, reduceri ale cantităţilor contractate sau alte modificari solicitate de beneficiari vor fi comunicate în scris şi sunt posibile conform prevederilor contractuale.
O suita de produse de diagnostic anterior existente în Catalogul Institutului Cantacuzino vor fi produse în continuare exclusiv pentru uzul Centrelor Naţionale de Referinţă, cărora vă puteţi adresa în vederea confirmării diagnosticului şi tipizării izolatelor.
Deasemenea, o serie de produse de utilizare foarte strânsă pot fi solicitate prin comanda în cantităţi reduse, fără obligaţii contractuale, acestea fiind plătite la ridicarea lor.
Menţionăm că nu se încheie contracte pentru animale de laborator şi produse din sânge de animale, cu excepţia Serurilor normale de bou, cal, iepure şi a Sângelui lacat de cal.
Unele produse se livrează numai la comanda specială, fapt menţionat la rubrica OBSERVAŢII din prezentul catalog.
IV.Institutul Cantacuzino, în calitate de furnizor, va emite contracte economice de livrare anuale şi cu defalcare trimestrială, conform comenzilor, în funcţie de motivele mai sus menţionate (particularităţile producţiei, volumul cererii, aprovizionarea cu materii prime din import sau indigene etc).
V. Livrarea produselor contractate se efectueaza de către Institutul Cantacuzino în cadrul planului anual, în cantităţile şi termenele de livrare stabilite conform metodologiei menţionate mai sus.
În cazuri cu totul excepţionale, livrarea se pote decala până la durata unui trimestru, fără solicitarea acordului beneficiarului; până la sfârşitul anului însă, beneficiarul va intra în posesia tuturor produselor contractate.
În raport de situaţii obiective apărute, pentru acţiuni sanitare majore, Institutul Cantacuzino poate dezangaja contractul economic, în condiţiile prevayute de lege.
Data livrării constituie termenul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.
Produsele condiţionate sub mai multe forme vor fi livrate opţional, în raport de disponibilităţi.
VI. Transportul produselor se poate asigura de către Institutul Cantacuzino sau de către beneficiar prin mijloace proprii. Cheltuielile de transport nu sunt incluse în preţul produsului şi vor fi suportate adiţional de către beneficiari.
VII. Beneficiarii sunt insistent rugaţi să acorde atenţia necesară produselor care necesită condiţii speciale de transport pentru evitarea deprecierii calităţii acestora.
Astfel, Vaccinul viu dizenteric, Vaccinul viu rujeolos, Vaccinul rabic inactiv, purificat, preparat pe celule VERO – VERORAB, vor fi livrate numai de la sediul institutului. Beneficiarii vor respecta cu stricteţe graficul de livrare şi vor asigura condiţiile de conservare si transport impuse de aceste produse.
VIII. Preţurile valabile la data apariţiei catalogului se vor modifica în condiţiile prevăzute de lege şi în cadrul contractului încheiat.
IX. Rugăm beneficiarii să ţină seama de aspectele particulare ale produselor menţionate la rubrica OBSERVAŢII.

Vă mulţumim pentru colaborare!


DIRECTOR GENERAL,

CS I Dr. Biol. Radu IORDACHEL