1. Date generale despre proiect

Denumirea proiectului : Modernizarea infrastructurii de cercetare destinata cresterii, intretinerii si utilizarii in experimente si alte scopuri stiintifice a animalelor de laborator din Staţiunea Băneasa, Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”

Acronim  BIOSCANT
Denumirea Programului de cercetare : PNCDI 2 CAPACITATI  Modulul I,PI 
Finantare : Bugetul de stat , prin Contractul de finantare nr 176 CP I/03.09 2008 intre

 • Autoritatea Contractanta : Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS )  cu sediul in Bucuresti ,str. Mendeleev nr 21-25,sect 1 cod postal 010362,telefon/fax (021)318 30 67 , htpp://mct.ro
 • Contractor : Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, Bucureşti


Valoarea contractului : 1 392 720 lei


Institutia coordonatoare

 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie ,,Cantacuzino

Bucuresti ; Splaiul Independentei 103, sector 5, cod postal 050096
Telefon : (021) 3069100 ;fax ( 021)3069107 www cantacuzino.ro
Inregistrat la Registru Comertului nr J40/1983/12.02.2003
Cod fiscal (CUI)15203810
Reprezentat prin

 1. Director General : Dr. Gabriel IONESCU

 2. Director economic :  Ec Camelia PETRICĂ


Director de proiect

Dr COMAN Cristin, Şef Staţiune Băneasa, Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” , comancristin@yahoo.com


Program de acces:
Luni-Vineri, 08-14;

Persoana de contact :
Dr. COMAN Cristin, comancristin@yahoo.com

Tarifele:
– se stabilesc in functie de serviciul prestat şi de animalele de laborator solicitate2. Rezumat

Cercetarea ştiinţifică medicală contemporană, testele moderne de control biologic au avut şi au în continuare nevoie de investigaţii de mare precizie pentru care este necesar animalul de laborator, deci un reactiv viu, sensibil, selectiv faţă de un stimul anumit, uniform în caracteristicile individuale sau de grup, constant în reproductibilitatea rezultatelor obţinute, comparabil ca diversitate şi precizie reactivă substanţelor chimice pro analysis. Spre a atinge acest scop s-a acţionat şi se acţionează în două direcţii. Prima este îmbunătăţirea calitativă a animalelor clasice de laborator prin extinderea limitelor de diversitate biologică (animale transgenice, knock-out, imunodeficiente etc.) şi prin tehnici speciale de creştere şi utilizare. A doua direcţie o constituie uniformizarea condiţiilor de microclimat, asigurarea bunăstării şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare şi îngrijire.

Proiectul a avut ca obiectiv general : dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente in Staţiunea Băneasa pentru creşterea, întreţinerea şi folosirea animalelor de laborator (şoareci, şobolani, cobai şi iepuri ) în scopuri experimentale şi alte scopuri ştiinţifice.

Realizarea obiectivului propus a condus la:

 • asigurarea implementarii legislaţiei Uniunii Europene transpusă în legislaţia naţională în domeniu privind creşterea şi intreţinerea animalelor de laborator;

 • creşterea capacităţii si calităţii activităţii de cercetare ale INCDMI ,,Cantacuzino” şi implicit a şanselor de participare la proiecte europene;

 • creşterea capacitaţii şi calităţii serviciilor oferite.


Realizarea obiectivelor propuse a presupus, în primul rand, continuarea procesului de modernizare a infrastructurii existente destinata staţiunii Băneasa pentru creşterea, întreţinerea şi folosirea animalelor de laborator. Prin continuarea procesului de modernizare în cadrul acestui proiect s-a răspuns cerinţelor reglementărilor legale în domeniu şi s-au creat premisele creşterii capacităţii, complexităţii si calităţii activităţii de cercetare si a serviciilor ştiinţifice oferite. Modernizarea infrastructurii existente, destinată în exclusivitate pentru creşterea, întreţinerea şi folosirea animalelor de laborator, s-a concretizat prin: amenajări de spaţiu şi igienizare, achiziţie de instalaţii / echipamente specifice întreţinerii animalelor si echipamente care vor facilita procedurile experimentale pe animale de laborator. In paralel, s-au monitorizat condiţiile mediului de intreţinere, posibilii factori de poluare a mediului si s-au intreprins acţiuni de reducere a acestora. Prin modernizarea biobazei s-a obtinut o mai buna organizare a spaţiului de cazare, a spaţiilor destinate activităţilor administrative si a spaţiilor pentru lucrările experimentale.

Modernizarea infrastructurii destinată activităţii de cercetare ce utilizează animalul de laborator s-a realizat prin achiziţionarea de echipamente şi aparatură specifică şi de înaltă tehnologie.

Pentru animalele de laborator implicate în acest proiect s-a implementat unui sistem de management de evidenţă individuală a animalelor, precum şi uniformizarea protocoalelor de experimentare şi imunizare pe animale, proceduri ce cuprind inocularea, anestezia-analgezia, eutanasierea, îngrijirea, identificarea etc.

Toate acestea au crescut şi vor creşte calitatea cercetării, inclusiv validitatea rezultatelor obţinute, determinând în acelaşi timp şi o aplicare eficientă a principiului celor 3 R (replacement , reduction and refinement) în experimentarea pe animale.

Realizarea obiectivelor propuse, alături de experienţa personalului implicat, au contribuit la creşterea calităţii si gamei de servicii ştiinţifice oferite de INCDMI ,,Cantacuzino”, vor susţine proiecte de cercetare / dezvoltare complexe naţionale şi europene şi vor crea cele mai bune condiţii de desfaşurare a proiectelor de cercetare în derulare care utilizează animale de laborator.


3. Obiective

Proiectul a avut ca obiectiv general : continuarea dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de cercetare care sa permita imbunatatirea capacitatii de cercetare, de a oferii servicii stiintifice, precum si sustinerea participarii la programe de cercetare, dezvoltare si inovare interne si internationale.

Proiectul şi-a propus ca, in urma modernizarii infrastructurii Statiunii Baneasa, sa raspunda prevederilor legislatiei europene transpuse in legislatia nationala in domeniul cresterii, intretinerii si folosirii animalelor in experimente si alte scopuri stiintifice. Prin aceasta a contribuit la cresterea calitatii cercetarii fundamentale / aplicative, la largirea problematicilor abordate, la cresterea calitatii si gamei serviciilor stiintifice oferite, precum si a posibilitatilor de participare la programe nationale /internationale de cercetare .

In acest context, proiectul a avut urmatoarele obiective specifice:

a). dezvoltarea infrastructurii de cercetare din cadrul Statiunii Baneasa, in scopul respectarii cerintelor legale in domeniu;

b). dezvoltarea infrastructurii de cercetare care sa permita cresterea calitatii cercetarii fundamentale / aplicative din cadrul Programelor nationale / europene si pe cea a ofertei de servicii stiintifice specializate ce utilizeaza animale de laborator;

c). implementarea de masuri de protectie a mediului si a sanatatii, precum si a principiilor dezvoltarii durabile;

d). mentinerea Sistemului de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001: 2001
4. Beneficii

 • cresterea, intretinerea si folosirea animalelor utilizate in experimente in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare, contribuie la promovarea calitatii si validitatii datelor, la protectia mediului si a sanatatii, precum si la implementarea principiilor dezvoltarii durabile;
 • cresterea capacitatii, a calitatii si complexitatii activitatilor de cercetare din cadrul programelor de cercetare, dezvoltare si inovare nationale si internationale;
 • cresterea gamei si a gradului de performanta a studiilor ne-clinice de sanatate si securitatea mediului pe care se bazeaza evaluarea riscurilor si la extinderea gamei acestora in contextul prevazut de reglementarile legale si in acord cu strategia Romaniei in urma aderarii la UE
 • cresterea gamei, a gradului de performanta si complexitate a studiilor non-clinice referitoare la testarea / evaluarea evetualelor efecte antitumorale a diferitelor substante / produse;
 • posibilitatea efectuarii in exclusivitate de studii complexe ne-clinice sau de combinare a acestora cu studii clinice;
 • cresterea sanselor de participare la derularea de proiecte de cercetare europene FP 7;
 • contribuie la reducerea costurilor in domeniile si sectoarele economice interesate;
 • contribuie la accelerarea procesului de aliniere si integrare tehnologica a agentilor economici conform cerintelor si reglementarilor Uniunii Europene;
 • va pune in valoare competenta si experienta cadrelor tehnice implicate, contribuind astfel la dezvoltarea resursei umane;
 • raspunde cerintelor legate de protectia mediului si de dezvoltarea durabila.


V. Activităţi


a) Etapa I: Evaluarea infrastructurii de cercetare si stabilirea cerintelor şi reglementarilor legale privind amenajarile de spatii pentru cresterea , intretinerea si folosirea animalelor utilizate in experimente.

Activitati:

I.1. Evaluarea necesitatilor de modernizare si conservare a infrastructurii existente in acord cu reglementarile in domeniu .

I.2. Documentare privind punerea in practica a masurilor de modernizare si consolidare/conservare a infrastructurii de cercetare

I.3. Lucrări de amenajare a spatiilor destinate cresterii, intretinerii si folosirii animalelor utilizate in experimente.


b) Etapa II: Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de cercetare privind conditiile de mediu si intretinere /folosire a animalelor utilizate in experimente si alte scopuri stiintifice

Activitati:

II.1. Lucrari de amenajare a spatiilor destinate cresterii ,intretinerii si folosirii animalelor utilizate in experimente.

II.2. Achizitie de instalatii si echipamente destinate gazduirii /intretinerii şi transportului animalelor de laborator

II.3. Achizitie de echipamente in scopul asigurarii şi menţinerii conditiilor de mediu prevazute de reglementarile legale in domeniu, inclusiv al reducerii poluarii mediului ambiant . Evaluarea /monitorizarea conditiilor de mediu si intretinere

II.4. Evaluarea de catre unitati specializate/ autorizate a starii de sanatate a animalelor , calitatii apei si hranei ce se administraza la animale si a gradului de poluare a mediului .


c) Etapa III: Imbunatatirea infrastructurii in vederea extinderii capacitatii de cercetare , a gamei de servicii stiintifice si de monitorizare a acestora .

Activitati:

III.1.Evaluarea necesarului de echipamente/aparatura in acord cu proiectele in derulare si cele de perspectiva

III.2..Achizitionarea de aparatura /echipamente specifice de lucru cu animale de laborator si pentru inregistrarea ,in functie de necesitati, a activitatii acestora.

III. 3 Achizitie de echipamente in scopul menţinerii conditiilor de mediu în spaţiile de cazare a animalelor

III .4.Diseminare rezultate


6.Legături

 • Prezentarea generală a Staţiunii Băneasa

http://www.cantacuzino.ro/ro/?p=1171

 • Servicii oferite

http://www.cantacuzino.ro/ro/?p=1178


 • Unitatea de creştere a animalelor

http://www.cantacuzino.ro/ro/?p=1181


 • Cercetare

http://www.cantacuzino.ro/ro/?p=1199


For english version go to page two.